Regulamin - Alter V – symulator egzaminu PMP® / CAPM®

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2019 Wersja 1.1

Należy przeczytać uważnie niniejszy Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej alterv.eu oraz symulatora egzaminu PMP® / CAPM® (zwanego dalej “Symulator”) obsługiwanego przez AlterV Dariusz Ciechan (nazwanego w dalszej części dokumentu jako AlterV), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8791636660, REGON 365057419.

Właścicielem Symulatora jest AlterV.

AlterV stara się dokładać starań, aby dostarczać unikalne treści w oparciu o wiedzę i doświadczenie z obszaru zarządzania projektami. Jeżeli jednak jakiekolwiek treści naruszają własności intelektualne drugiej strony, prosimy o kontakt: biuro@alterv.eu.

Dostęp do korzystania z Symulatora jest uzależniony od zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich odwiedzających, użytkowników oraz inne osoby, które uzyskują dostęp do Symulatora lub go używają. Uzyskując dostęp lub korzystając z Symulatora, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków Regulaminu, możesz nie otrzymać dostępu do usługi.

§ 1

Warunki korzystania

W celu korzystania z Symulatora, AlterV dostarczył token (y), aby umożliwić korzystanie z Symulatora. W celu uzyskania tokenu (ów), prosimy o kontakt pod adresem biuro@alterv.eu. Aby uzyskać wyniki z symulacji egzaminu PMP® / CAPM®, należy podać swój adres e-mail. Należy pamiętać, że AlterV nie przechowuje adresu e-mail w żadnej bazie danych, zaś adres e-mail jest używany tylko raz podczas wysyłania wyniku z symulacji. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas wpisywania adresu e-mail i używania tokena. Wyniki symulacji egzaminu zostaną przesłane na podany wcześniej adres e-mail. W przypadku niepoprawnego adresu e-mail ponowne użycie tokena lub ponowne przesłanie wyników na inny adres e-mail może nie być możliwe.

AlterV starał sumiennie przygotować Symulator w oparciu o dobrą praktykę w pisaniu aplikacji. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AlterV nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany finansowo, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez Symulator.

Użycie symulatora w celu przygotowania do egzaminu PMP® / CAPM® jest równoważne ze zgodą na jego użycie. Zabronione jest kopiowanie, replikowanie lub publikowanie dowolnej części Symulatora bez pisemnej zgody AlterV.

§ 2

Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin będzie regulowany i interpretowany zgodnie z prawem polskim, bez względu na kolizyjne przepisy.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy AlterV i użytkownikami Symulatora dotyczącego naszej Usługi, a także zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy AlterV i użytkownikami Symulatora dotyczące Usługi.

§ 3

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

Kontynuując dostęp do naszego Symulatora lub korzystając z niego po wprowadzeniu zmian, użytkownik zgadza się przestrzegać zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, powinien zaprzestać używania Symulatora.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem biuro@alterv.eu.

PMP®, CAPM® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc