Flow Management System z Businessmap
Zakres Tematyczny


 • Audyt dojrzałości zarządzania projektami, programami i portfelami w organizacji
 • Rekomendacje na wdrożenie/udoskonalenie procesu zarządzania projektami
 • Spersonalizowane warsztaty zarządzania projektami
 • Wdrożenie lub udoskonalenie uzgodnionego i dostosowanego procesu zarządzania projektami, programami lub portfelami

Dla kogo?


 • Twoja organizacja stosuje kulturę ciągłego doskonalenia i zastanawiasz się jak udoskonalić proces zarządzania projektami, programami lub portfelami?
 • Potrzebujesz gwarancji zapewnienia jakości organizacyjnego zarządzania projektami?
 • Projekty w Twojej organizacji przedłużają się w nieskończoność?
 • Brak lub niewystarczające metody selekcji projektów do realizacji.
 • Oszacowania harmonogramu i kosztów mają nieakceptowalne odchyłki?
 • Projekty są zlecane do realizacji bez odpowiedniego, wcześniejszego planowania?

Korzyści


 • Zminimalizowanie ryzyka porażki
 • Poprawa planowania
 • Zwiększenie jakości projektów
 • Dobranie procesu zarządzania projektami, programami i portfelami do organizacji

Poziom podstawowy / średniozaawansowany / zaawansowany

Opis


Efektywne i skuteczne zarządzanie pracami, projektami i portfelem projektów z Flow Management i platformą Businessmap

Efektywnie, wydajnie funkcjonująca firma realizująca skutecznie zarówno wiele projektów swojego portfela projektów, jak i swoje bieżące procesy biznesowe (tzw. BAU) to marzenie wielu C-level executives, menedżerów średniego szczebla, kierowników projektów, liderów zespołów, jak i samych pracowników.

Marzenie, a nie rzeczywistość. Dlatego, że:

 1. Z jednej strony brakuje im systemowego, całościowego i spójnego pomysłu na takie rozwiązanie, które nazywam Systemem Zarządzania portfelem projektów, projektami i pracami.

 2. Z drugiej brakuje pomysłu w jaki sposób – mając pomysł na system zarządzania – można go krok po kroku budować, zaangażować menedżerów i pracowników, tak by system był powszechnie stosowany, jako narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie i dalej ewolucyjnie rozwijany.

 3. Jest jeszcze trzecia strona: naprawdę efektywne i skuteczne zarządzanie pracami i projektami, portfelem prac i projektów w firmie wymaga przyjaznego w użytkowaniu, wizualnego, dostarczającego do zarządzania wielu różnych mierników, narzędzia informatycznego.

Jak więc można sobie poradzić z tymi wyzwaniami?

System Zarządzania portfelem projektów, projektami i pracami

Zanim zaproponuję rozwiązanie, krótkie wyjaśnienie co rozumiem pod pojęciem systemu zarządzania. Jest to spójny zbiór procesów zarządczych, punktów decyzyjnych i decydentów, „obiektów”/prac, takich jak: zadania, projekty, produkty, programy oraz portfele projektów, zasad funkcjonowania, uzupełniony wspólnym zbiorem praktyk zarządzania i pracy, funkcjonujących dla osiągnięcia zdefiniowanego celu biznesowego.

Czyli nieco upraszczając: System zarządzania to spójny, efektywny i skuteczny system pracy i zarządzania zadaniami, projektami, produktami oraz portfelem prac, programów i projektów, ułatwiający uzyskanie wymiernych rezultatów biznesowych.

Nasza odpowiedź na trzy powyższe wyzwania to:

 1. Zastosowanie Flow Management, bazującego na Lean i Kanban, jako metody zarządzania stosowanej w całym systemie, jak i do zarządzania poszczególnymi pracami, projektami oraz portfelem projektów.

 2. Ewolucyjne, drogą stopniowego doskonalenia od „tego co aktualnie macie” w firmie przechodzenie do coraz wyższych poziomów dojrzałości firmy i do stabilniejszej pozycji na rynku.

 3. Zastosowanie platformy Businessmap, bardzo wysoko ocenianej w rankingach firmy Gartner, jako informatycznego narzędzia wspomagającego funkcjonowanie systemu zarządzania.

Metoda zarządzania: Flow Management, Lean i Kanban

Zasady (jak np. „zacznij z tym co masz”, czy zarządzaj pracą, a nie ludźmi), jak i praktyki, takie, jak

 • Wizualizacja procesu i prac na tablicy Kanban
 • Ograniczanie prac w toku, umożliwiające pracę wg zasady „pull”
 • Zarządzanie przepływem prac z wykorzystaniem różnorodnych metryk (mierników)
 • Zarządzanie pracami z wykorzystaniem informacji zwrotnych
 • Transparentne procedury i zasady pracy

mogą być stosowane zarówno na poziomie zespołu (projektowego i funkcjonalnego), na poziomie projektu, w którym pracuje kilka zespołów, na poziomie portfela, obejmującego różne typy projektów, jak i na poziomie prac operacyjnych (czyli procesów biznesowych).

Oznacza to, że wszystkie potrzebne w firmie szczeble zarządzania pracują wg tych samych zasad, stosując te same praktyki, co ułatwia stworzenie całościowego, spójnego systemu zarządzania.

A ponieważ podstawą Flow jest wizualizacja procesu, prac, wykonawców, zasad, czy blokerów, a większość ludzi jest wzrokowcami, to metoda FM jest łatwa do zrozumienia i łatwa w stosowaniu.

Metoda budowania systemu zarządzania: ewolucja, stopniowe doskonalenie, współpraca oraz „przekonywanie bez pokonywania”

Skuteczne wprowadzenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania, wymaga zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników. Wymaga także:

 • Podejścia ewolucyjnego, umożliwiającego stopniowe doskonalenie i rozwijanie budowanego systemu zarządzania
 • Współpracy bazującej na zaufaniu i bezpieczeństwie psychologicznym oraz transparentności, celów, intencji, działań, a także popełnianych błędów
 • Stałego i zrozumiałego komunikowania celów i działań oraz „przekonywanie bez pokonywania”

Nie istnieje jedyny, najlepszy przepis na zbudowanie i funkcjonowanie takiego systemu. Ważny jest cel i jego mierniki oraz wędrówka przez poszczególne iteracje do celu, rozpoczynam „z tym co mamy”.

Platforma Businessmap, jako narzędzie informatyczne systemu zarządzania

Businessmap to platforma wykorzystująca zarówno podstawowe, jak i zaawansowane praktyki Flow Management, a także niektóre praktyki klasycznych metod zarządzania, jak np. time-line, czy rejestracja czasu pracy.

Platforma Businessmap:

 • Stanowi wspólną platformę pracy ze wspólnym, przejrzystym zbiorem informacji
 • Posiada graficzny panel informacyjny (dashboard)
 • Jest łatwa i przyjazna w użytkowaniu

Jako Strategiczny partner Businessmap w Polsce realizujemy:

 • Analizę możliwości zbudowania systemu zarządzania portfelem projektów, projektami i pracami z wykorzystaniem platformy Businessmap w Państwa firmie
 • Wsparcie podczas budowania systemu zarządzania w firmie
 • Warsztaty dotyczące wybranych elementów budowanego systemu zarządzania

aby marzenie stało się rzeczywistością

Chcecie urzeczywistnić swoje marzenia dotyczące efektywnie i wydajnie funkcjonującej firmy i skutecznego zarządzania portfelem oraz projektami?

Parafrazując Napoleona powiem: potrzebujecie trzech rzeczy:

 1. Flow Management, bazujący na Lean i Kanban – jako metody zarządzania wykorzystywanej w systemie zarządzania.
 2. Ewolucji, ciągłego doskonalenia i „przekonywania bez pokonywania” – jako metody budowania systemu zarządzania.
 3. Platformy Businessmap – jako narzędzia informatycznego wspierającego funkcjonowanie systemu zarządzania.

Zainteresowani? Zaintrygowani? Skontaktujcie się z nami!