Zwinne przywództwo
Zakres Tematyczny


 • Świat VUCA, zwinne przywództwo, rola menedżera 3.0+
 • Bezpieczeństwo psychologiczne i zaufanie
 • Ustalanie celów metodą OKR
 • Wewnętrzna motywacja
 • Upełnomocnienie współpracowników
 • Rozwijanie kompetencji
 • Budowanie systemu zwinnej pracy, przywództwa i zarządzania
 • Retrospektywa – podsumowanie

Dla kogo?


 • Liderów i menedżerów firm, działów oraz zespołów
 • Team leaderów,
 • Agile coachów, scrum masterów i właścicieli produktu
 • Kierowników projektów,
 • Kierowników zespołów projektowych i zespołów funkcjonalnych

Korzyści


 • Tworzenie bezpiecznego psychologicznie, opartego na zaufaniu zespołu i systemu pracy
 • Poznanie technik pozwalających poznać współpracowników oraz zrozumieć co jest dla nich ważne
 • Jak skutecznie i efektywnie delegować uprawnienia
 • Kiedy stosować wybrane podejścia rozwoju kompetencji indywidualnych i zespołu
 • Nabycie umiejętności tworzenia zwinnego środowiska pracy

2 dni szkoleniowe

Poziom dostosowany

Opis


Przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu” zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Jeśli chcesz być takim liderem i chcesz poznać zasady i techniki zarządzania i przywództwa prowadzące do zaangażowania, motywacji, satysfakcji pracowników oraz do efektów biznesowych, to zapraszamy na warsztat „Zwinne przywództwo”.

Warsztat jest praktyczne - w formie gier, ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji - przedstawienie zasad i praktyk zwinnego przywództwa oraz przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swojej organizacji i/lub zespole.

Program warsztatu

Standardowy program warsztatu obejmuje zagadnienia przedstawione poniżej.

Dzień 1:

Świat VUCA, zwinne przywództwo, rola menedżera 3.0+

Zwinne przywództwo (ang. Agile leadership) to podejście do przewodzenia i zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiające kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzące do efektywniejszej pracy i lepszych jej rezultatów. Dowiesz się dlaczego zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji i jakie są jego podstawowe elementy. A także czym jest teoria złożoności (ang. complexity thinking), będąca koncepcyjną podstawą zwinnego podejścia oraz jakie są problemy tradycyjnego linearnego myślenia i podejścia. Ponadto, poznasz metaforę lidera jako ogrodnika, wspólnie wypracujemy i przedyskutujemy role i odpowiedzialności zwinnego lidera i menedżera – Menedżera 3.0+.

Bezpieczeństwo psychologiczne i zaufanie

Podstawą efektywnego i skutecznego przewodzenia jest bezpieczeństwo psychologiczne i zaufanie. Poznasz metody budowania, zarówno bezpieczeństwa, jak i zaufania.

Ustalanie celów metodą OKR

OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKR z różnych firm. Ćwiczenie: OKR w zespołach uczestników. Ekosystem metryk: przedstawienie i przedyskutowanie 12 zasad tworzenia metryk.

Wewnętrzna motywacja

Wewnętrzna motywacja to właśnie przyczyna dlaczego ludzie rano wstają z łóżka. A ponieważ to właśnie ludzie są najważniejszym elementem organizacji, menedżerowie muszą uczynić wszystko, by ludzie byli aktywni, kreatywni i zmotywowani. Dowiesz się na czym polega różnica między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, poznasz 10 wewnętrznych czynników motywacji, a także techniki pozwalające poznać Twoich współpracowników oraz zrozumieć co jest ważne dla ludzi w Twoim zespole.

Dzień 2:

Upełnomocnienie współpracowników

Daje wiele odpowiedzi na pytanie: na czym polega właściwe zarządzanie. Zespoły są w stanie samo-organizować się, lecz wymaga to przekazania władzy i uprawnień decyzyjnych w ręce zespołu (ang. empowerment), a także zaufania ze strony menedżerów. Dowiesz się, jak można spowodować, by samo-organizujące się zespoły sprawnie funkcjonowały, jak przekazywać uprawnienia decyzyjne, a także jakie są wyzwania związane z przekazaniem władzy w ręce zespołu. Poznasz także nietypowe techniki rozproszonej kontroli, jak 7 poziomów delegowania i tablica uprawnień.

Rozwijanie kompetencji

To kluczowe zagadnienie dla dobrze realizowanej pracy. Zespoły mogą osiągnąć stawiane im cele tylko wtedy, kiedy ich członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Dlatego też kolejnym zadaniem menedżera jest umożliwienie rozwoju kompetencji jego ludzi. Dowiesz się jak i kiedy stosować różne podejścia rozwoju kompetencji indywidualnych, jak i rozwoju kompetencji zespołu. Poznasz także tzw. siatkę celebracji, praktyczną metodę analizy sposobu pracy i jej efektów. Elementem rozwijania kompetencji są też transparentna komunikacja oraz kultura feedback’u - udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej. Inne element to: improwizacja, Okno Johari.

Budowanie systemu zwinnej pracy, przywództwa i zarządzania

Retrospektywa – podsumowanie

Szkolenie podsumujemy wspólnie, wskazując najważniejsze omawiane zagadnienia, techniki i koncepcje oraz metody ich wprowadzenia do praktyki projektowej uczestników szkolenia.

Jesteś zainteresowana/y szkoleniem skontaktuj się z nami!


Prowadzący

Dr Jerzy Stawicki

Dr Jerzy Stawicki

 

PMP, PRINCE2, APMG, IPMA CPM Level C, CPIM